Home / Нервова система / Фізіологія мозочка

Фізіологія мозочка

Фізіологія мозочкаМозочок розташований над довгастим моз­ком і мостом, складається з двох півкуль та черв’яка. На поверхні півкуль мозочка знаходиться кора, утворена сірою речовиною, в якій міститься основна маса нервових клітин. Крім кори в глибині мозочка, в білій речовині, знаходиться скупчення нервових клітин, які утворюють ядра. Мозочок, як і ретикулярна формація стовбура мозку, є надсегментарною структурою і має дуже широкі двосторонні зв’язки з усіма відділами центральної нервової системи, особливо з тими, які мають відношення до ко­ординації рухів. До мозочка їдуть шляхи, по яких приходять ім­пульси від спинного мозку і вестибулярного апарату. Від ядер мозочка еферентні сигнали потрапляють до ретикулярної форма­ції, червоного ядра середнього мозку, вестибулярних ядер довгас­того мозку. Через зорові горби мозочок має тісні двосторонні зв’яз­ки з корою півкуль великого мозку. Наявність цих зв’язків, що мають реципрокний характер, забезпечує чіткий взаємозв’язок і взаємоузгодженість механізмів управління руховою діяльністю.

Функціональне значення мозочка  чітко проявляється в експери­ментах з його видаленням. Видалення мозочка у ссавців призво­дить до порушення рівноваги тонусу скелетних м’язів і характер­них змін у виконанні довільних рухів. Довільні рухи втрачають свою точність і чіткість, стають незгарбними і широкими (розмашистими). Порушення координації рухів (атаксія) характеризу­ється нерівною зигзагоподібною ходою. Видалення мозочка супро­воджується також зниженням сили м’язових скорочень і швидкою стомлюваністю (астенія), невідповідністю між реальною силою м’язових скорочень і силою скорочень необхідного для виконання руху (дисметрія), а також порушенням тонусу м’язів (дистонія).

В основі фізіологічних механізмів регулюючих впливів мозочка на скелетні м’язи, згідно з сучасними мікроелектродними дослі­дженнями, лежить гальмування нейронами кори мозочка, його підкіркових ядер, які знаходяться в стані постійної тонічної актив­ності і через низхідні шляхи підтримують певний рівень збудли­вості центрів спинного мозку.

Функції управління руховою діяльністю мозочок виконує спіль­но з корою півкуль великого мозку, тому розлади координації рухів, викликані видаленням мозочка, з часом частково компенсу­ються за рахунок роботи кори півкуль великого мозку.

Поряд з Порушенням рухової діяльності видалення мозочка призводить до розладу вегетативних функцій. Вважається, що мо­зочок відіграє певну роль в об’єднанні (інтеграції) діяльності внутрішніх органів.

Може бути корисне:  Спинний мозок

Один коментар

  1. joycedoyle78

    Привіт . У Вас гарний сайт дякую -хочу використати деякі Ваші ідеї !!

Прокоментувати

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top